В настоящее время банками–участниками Государственной образовательной накопительной системы (далее – ГОНС) являются АО «Народный банк Казахстана», АО «Jýsan Bank», ДО АО «Банк ВТБ», АО «ForteBank», АО «Нурбанк», которые соответствуют требованиям, предъявляемым Законом Республики Казахстан «О Государственной образовательной накопительной системе» к банкам второго уровня.

Вышеуказанные банки, согласно реестру Казахстанского фонда гарантирования депозитов по состоянию на 1 августа 2019 года, являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов.

В соответствии с информацией Национального банка Республики Казахстан по состоянию на 6 августа 2019 года банки, участвующие в ГОНС, имеют лицензии на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, проведение кассовых операций.

В рамках ГОНС на сегодняшний день зарегистрировано более 20 тыс. образовательных накопительных вкладов на сумму более 20 млрд. тенге.

На данный момент заключено 109 соглашений в сфере ГОНС с вузами и 540 соглашений с колледжами Республики Казахстан для ведения мониторинга студентов, обучающихся за счет вкладов ГОНС.Қазіргі таңда «Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңымен екінші деңгейдегі банктерге қойылған талаптарға жауап беретін «Қазақстан Халық банкі» АҚ, «Jýsan Bank» АҚ, «Банк ВТБ» АҚ ЕБ,  «ForteBank» АҚ, «Нұрбанк» АҚ Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесіне (бұдан әрі – МБЖЖ) қатысушы банктер болып табылады.  

Аталған банктер – 2019 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының тізіліміне сәйкес депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне қатысушылар.   

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 2019 жылғы 6 тамыздағы ақпаратына сәйкес МБЖЖ-ға қатысушы банктердің депозиттер қабылдауға, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашуға және жүргізуге, кассалық операцияларды жүргізуге лицензиясы бар.

Бүгінгі таңда МБЖЖ шеңберінде 20 млрд.теңгеден асатын сомаға 20 мыңнан астам білім беру жинақтау салымы тіркелген.  

Қазіргі сәтте МБЖЖ салымдары есебінен оқитын студенттердің мониторингін жүргізу үшін МБЖЖ саласында Қазақстан Республикасының  ЖОО-ларымен –109, колледждерімен 540 келісім жасалды.