Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения: Вкл. Выкл.
2020 жылдың 6 сәуірінен бастап жекеменшік мектептерге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыруға өтінім қабылдау 
ЖАРИЯЛАНАДЫ

Бекітемін 
"Қаржы орталығы" АҚ
 президенті
_______________
 Ибраимов А. И. 
6 сәуір 2020 жыл

Орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін жекеменшік білім беру ұйымдарының өтініштерін қабылдаудың басталуы туралы ақпарат

Білім беру саласындағы уәкілетті органның операторы болып табылатын "Қаржы орталығы" Акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Оператор) орта білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін жекеменшік білім беру ұйымдарының өтініштерін қабылдаудың басталғаны туралы хабарлайды.
Өтініштерді қабылдау мерзімі 2020 жылғы 6 сәуірден бастап 5 мамырға дейін 
(жалпы мерзімі 30 күнтізбелік күннен кем емес).
Өтініш нысаны өтініш орта білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру ?а?идаларыны? (бұдан әрі - ?а?идалар) 12-1-?осымшасына сәйкес нысан бойынша ұсынылады.
Өтініш ұйымның бланкісінде ресімделеді.
МАҢЫЗДЫ:
Өтініш түріндегі деректерді дұрыс толтыру, оның ішінде: жеке білім беру ұйымының атауы, БСН, пошталық мекен-жайы және электрондық пошта және т. б.
Өтініш нысанында көрсету үшін ұлттық білім беру деректер базасында және Мемлекеттік сатып алу веб-порталында тіркелуді? болуын тексері?із.
Өтінішпен ұсынылатын құжаттар тізімі 1) Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрінің 2015 жыл?ы 6 ?а?тарда?ы № 3 б?йры?ымен бекітілген нысанда берілген бастауыш, негізгі орта ж?не жалпы орта білім беретін о?у ба?дарламалары бойынша білім беру ?ызметімен айналысу?а лицензияны? к?шірмесі; 
2) за?ды т?л?аны мемлекеттік тіркеу (?айта тіркеу) туралы аны?тама;
3) ?аза?стан Республикасыны? екінші де?гейдегі банкінде шотыны? болуы туралы аны?тама. 
4) Оператор мен жекеменшік білім беру ?йымы арасында жасал?ан ?олданыста?ы алдын ала шартты? к?шірмесі - ?дістемеде к?зделген жекеменшік білім беру ?йымдарыны? объектілерінде жа?адан енгізілген о?ушы орындары бар жекеменшік орта білім беру ?йымдары ?шін.

??жаттарсыз ?тініш беру жа?дайлары Б?рын орналастырыл?ан орта білімге арнал?ан мемлекеттік білім беру тапсырысына ие жекеменшік білім беру ?йымдары Оператор?а ??жаттарсыз, ?тініш негізінде орта білімге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру?а арнал?ан жеке білім беру ?йымдарыны? тізіміне енеді.
?тініштерді жіберу ?шін электронды? пошта ?тінішті ?оса берілген ??жаттармен (бар болса) электронды? пошта?а жіберу керек p.schoolinvest@gmail.com байланыс телефондары: 8 705 173-03-52  Себепбаева Лязат Еркановна,  
8 701 525-76-93 Альбиева Балжан Шайнгориевна,
8 702 130-30-28 Сагиндикова Айнур Сайрановна, 8 707 331-90-10 Асанова Айгерим  Аскаровна.
Операторды? хабарламаны немесе бас тартуды жолдауы Операторды? жекеменшік білім беру ?йымыны? ?а?идалар?а с?йкес келмейтін ?тінішті ж?не (немесе) о?ан ?оса берілген ??жаттарды ?сыну фактісі аны?тал?ан не Мемлекеттік сатып алу веб-порталында жеке білім беру ?йымын тіркеу болма?ан жа?дайда хабарламаны не бас тартуды жіберуі, Оператор 3 ж?мыс к?ні ішінде жекеменшік білім беру ?йымыны? ?тініште к?рсетілген электронды? поштасына не электронды? пошта болма?ан кезде ?тініште к?рсетілген пошталы? мекенжай?а с?йкессіздіктерді жою ?ажеттігі туралы хабарламаны жібереді.
Оператор хабарламаны электронды? пошта?а жіберген немесе оны пошталы? мекенжай?а ал?ан к?ннен бастап 3 ж?мыс к?ні ішінде жекеменшік білім беру ?йымы оператор?а ?а?идалар?а с?йкес келтірілген ?тінішті ж?не о?ан ?оса берілген ??жаттарды ?айта ?сынады.
Оператор ?оса берілген ??жаттармен бірге жекеменшік білім беру ?йымыны? ?тініші ?айта келіп т?скен к?ннен бастап 3 ж?мыс к?ні ішінде оларды ?арауды ж?зеге асырады.
Жекеменшік білім беру ?йымыны? ?а?идалар?а с?йкес келмейтін ?тінішті ж?не (немесе) о?ан ?оса берілген ??жаттарды беру не мемлекеттік сатып алу веб-порталында жекеменшік білім беру ?йымын тіркеу болма?ан фактісі ?айталап аны?тал?ан жа?дайда, Оператор жекеменшік білім беру ?йымыны? ?тініште к?рсетілген почталы? мекен-жайына немесе электронды? поштасына орта білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастырудан негізделген ж?не д?лелді бас тартуды жолдайды.
Тізбені ?алыптастыру ж?не орналастыру Мемлекеттік сатып алу веб-порталында тіркелген жекеменшік білім беру ?йымдары ?а?идалар?а с?йкес келетін ?тініштер мен ??жаттарды ?сын?ан кезде Оператор интернет-ресурста орналастырыл?ан к?ннен бастап к?нтізбелік 60 к?ннен кешіктірмей www.fincenter.kz жекеменшік білім беру ?йымдарыны? ?тініштерін ?абылдауды? басталуы туралы а?парат береді, орындар санын к?рсете отырып, орта білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру ?шін жекеменшік білім беру ?йымдарыны? тізбесін ?алыптастырады ж?не оны интернет-ресурста жариялайды www.fincenter.kz.

Ескертулер:
1. "Е?бек нары?ыны? ?ажеттіліктерін ескере отырып, техникалы? ж?не к?сiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жо?ары ж?не жо?ары о?у орнынан кейiнгi бiлiмi бар кадрларды даярлау?а, жо?ары ж?не (немесе) жо?ары о?у орнынан кейінгі білім беру ?йымдарыны? дайынды? б?лімдеріне, сондай-а? мектепке дейінгі т?рбиелеу мен о?ыту?а, орта білім беруге мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру ?а?идаларын бекіту туралы" ?аза?стан Республикасы Білім ж?не ?ылым министріні? 2016 жыл?ы    29 ?а?тарда?ы № 122 б?йры?ы.
2. "Мектепке дейінгі т?рбие мен о?ытуды?, орта, техникалы? ж?не к?сіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді?, сондай-а? кредиттік о?ыту технологиясын есепке ал?анда?ы жо?ары ж?не жо?ары о?у орнынан кейінгі білім беруді? жан басына ша??анда?ы нормативтік ?аржыландыру ?дістемесін бекіту туралы" ?аза?стан Республикасы Білім ж?не ?ылым министріні? 2017 жыл?ы 27 ?арашада?ы № 597 б?йры?ы.

Яндекс.Метрика